Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Η Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, εξυπηρετεί διδακτικές, κλινικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ενώ έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή φροντίδας υγείας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

(α) Το εκπαιδευτικό έργο της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων περιλαμβάνει την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας, την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται εκπαίδευση, την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής και την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτών.

Το εκπαιδευτικό έργο αφορά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τους ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους ιατρούς, υλοποιείται δε με τη διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων μαθημάτων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών συμποσίων ή σεμιναρίων ή μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων ή βιβλίων ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων και με τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και κοινωνικά ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα ή φορείς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(β) Το ερευνητικό έργο της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων περιλαμβάνει την διενέργεια μελετών και ερευνών παρά της Κλινικής ή σε συνεργασία της με άλλα ακαδημαϊκά και κοινωνικά ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα ή φορείς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό την μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και τέλος υπό μορφή διδακτορικών διατριβών.