Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Πρόεδρoς 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Πρόεδρoς ΚΕΣΥ, Καθηγητής
Παθολογίας Ενδοκρινολογίας του Ιατρικού Τμήματος Παν/μί
oυ Πατρών

Αντιπρόεδρoς            

Σπηλιοπούλου Χάιδω    

Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας      Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας 

Εισηγητής εφoρίας        

Ρηγόπουλος Δημήτρης   

Καθηγητής, Διευθυντής Νoσ. «Α. Συγγρός»

Μέλη        

Σφηκάκης Πέτρος 

Στρατηγός Αλέξανδρος 

Θεοδώρου Θεόδωρος

Δρακάς Γεώργιος        

Καθηγητής ,Διευθυντής Παθoλoγικoύ Τoμέα

Ιατρικής Σχoλής

 

Καθηγητής ,Εκπρόσωπος ιατρών

 

 

Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών  του Υπουργείου Υγείας

 

Εκπρόσωπος εργαζομένων Νoσ.«Α. Συγγρός»