Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ Α’ 123), τα δικαιώματα του ασθενούς είναι:

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.

2. Να προσκομίζει τον ΑΜΚΑ, εξετάσεις που τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).

3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ\’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Β. Επίσης, στο άρθρο 59 παρ.1 του Ν.4368/2016(ΦΕΚ Α΄21) αναφέρονται τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι: το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωμα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το δικαίωμα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκμηριωμένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, το δικαίωμα στην συναίνεση και ενημέρωση, το δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία, το δικαίωμα στο απόρρητο, στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα προστασίας της γεννητικής ταυτότητας και το δικαίωμα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης.


Γ. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α΄287) στα άρθρα 8 έως 15 του Γ Κεφαλαίου αυτού με τον τίτλο «Σχέσεις Ιατρού και Ασθενή», προβλέπει: την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό μεταξύ γιατρού και ασθενή, την προτεραιότητα εκ μέρους του ιατρού στην προστασία της υγείας του ασθενή, την πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση από τον ιατρό προς τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, την συναίνεση του ασθενή για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, το δικαίωμα του ασθενή στην εχεμύθεια καθώς και το δικαίωμα πρόσβασής του στα ιατρικά αρχεία και λήψης αντιγράφων του φακέλου του.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1.Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.

2.Να προσκομίζει το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, εξετάσεις που τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).

3.Να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

4. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς μπορούν να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.

5. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.

6. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.

7. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.

8. Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

9. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας

10. Ο ασθενής να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των Γιατρών και να συνεργάζεται με το νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

 

11. Ο ασθενής να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του που αφορούν το κόστος νοσηλείας του, προσκομίζοντας βιβλιάριο υγείας ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του ζητηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

12. Να δείχνει κατανόηση και να είναι ήρεμος κατά τις επαφές του, με το Προσωπικό, όπως επίσης και να σέβεται τους άλλους ασθενείς.

13. Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.

14. Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

15. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.